ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Το Ιδιωτικό Πολυιατρείο με την επωνυμία «Δημήτριος Χαρδαλούμπας & ΣΙΑ Ο.Ε Ιδιωτικά Πολυϊατρεία Σπατών» και διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΙΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ», που έχει την έδρα του στα Σπάτα Αττικής (Χρήστου Μπέκα 90, 15123), με ΑΦΜ 801150063, εφεξής αναφερόμενο ως «Εταιρεία», τηρεί απαρέγκλιτα την ισχύουσα νομοθεσία σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων. Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο του ισχύοντος εθνικού και κοινοτικού νομικού πλαισίου που διέπει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως του Γενικού Κανονισμού της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων- Κανονισμός 2016/679 (ΓΚΠΔ) και του Νόμου 4624/2019. Κατωτέρω ακολουθεί πλήρης ενημέρωση σε σχέση με την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία μας.
γενικότερα αλλά και όσον αφορά τον δικτυακό τόπο μας www.iasis-med.gr

ΑΡΘΡΟ 1  Η Εταιρεία μας ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας και ως Εκτελούσα την Επεξεργασία

Η Εταιρεία μας, στο πλαίσιο της άσκησης της δραστηριότητά της, ενεργεί είτε υπό την ιδιότητα της Υπεύθυνης Επεξεργασίας, είτε υπό την ιδιότητα της Εκτελούσας την Επεξεργασία.

Ενδεικτικά, η Εταιρεία μας λειτουργεί ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας ως προς τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών και του προσωπικού μας, ενώ τυγχάνει Εκτελούσα την Επεξεργασία στις περιπτώσεις εκείνες όπου παρέχει υπηρεσίες διεξαγωγής διαγνωστικών εξετάσεων, ως εξωτερικός συνεργάτης νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.

ΑΡΘΡΟ 2 – Γενικές Αρχές Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Όταν  η Εταιρεία μας επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, είτε υπό την ιδιότητα του Εκτελούντος την Επεξεργασία φροντίζει ώστε:

  1. Να έχει συλλέξει και να επεξεργάζεται νόμιμα τα δεδομένα αυτά, δυνάμει των προβλέψεων της υφιστάμενης νομοθεσίας και των προϋποθέσεων που αυτή θέτει.
  2. Να επεξεργάζεται τα αναγκαίως απαραίτητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς.
  3. Να μην κοινοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους, παρά μόνο όταν είναι απαραίτητο και επιτρεπτό δυνάμει της υφιστάμενης νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή, γνωστοποιεί μόνο τα δεδομένα, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα σε σχέση με το σκοπό της γνωστοποίησης, ενώ λαμβάνει μέριμνα για την ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων προτού προβεί σε αυτήν.
  4. Να λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ούτως ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά. Επιπλέον να επανεξετάζει περιοδικά την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών.
  5. Να καταβάλει τις απαραίτητες προσπάθειες, ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρεί και επεξεργάζεται να είναι πάντα ακριβή και επικαιροποιημένα.
  6. Να μη διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ό,τι επιβάλουν οι σκοποί, δυνάμει των οποίων συνελέγησαν και τέθηκαν σε επεξεργασία. Εντούτοις, είναι δυνατόν να τα διατηρήσει και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη:
   α) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων εντολέων της Εταιρείας μας στο πλαίσιο άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος από τους εταίρους και τους συνεργάτες μας.
   β) για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει διάταξης νόμου
   γ) για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

ΑΡΘΡΟ 3 – Δεδομένα που πιθανόν να συλλεχθούν

Η Εταιρεία μας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της δύναται να συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τόσο των ασθενών, των συνεργατών μας, αλλά και λοιπών φυσικών προσώπων με τα οποία συναλλασσόμαστε στο πλαίσιο πάντα άσκησης των δραστηριοτήτων μας..

Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που συλλέγονται άμεσα ή έμμεσα, ενδέχεται να περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, έτος γέννησης, τόπο γέννησης, φύλο, υπηκοότητα, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνα και τηλεομοιότυπο επικοινωνίας, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ), Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ΑΜΚΑ και λοιπές πληροφορίες μητρώων ασφαλιστικών ταμείων, παραπεμπτικά εξετάσεων, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ή/και στοιχεία πιστωτικών/χρεωστικών καρτών τραπέζης, δεδομένα που αφορούν στην οικογενειακή κατάσταση, στοιχεία εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.

ΑΡΘΡΟ 4 – Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Εταιρεία μας, λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της, δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδιαιτέρως δεδομένα που αφορούν στην υγεία των ασθενών που υποβάλλονται σε διαγνωστικές εξετάσεις.

ΑΡΘΡΟ 5 – Νόμιμες βάσεις επεξεργασίας

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τίθενται στη διάθεση της Εταιρείας μας, λαμβάνει χώρα:

 1. Στο πλαίσιο εκπλήρωσης συμβατικών όρων για την παροχή υπηρεσιών υγείας και διεξαγωγής διαγνωστικών εξετάσεων.
 2. στο πλαίσιο συμμόρφωσης με έννομη υποχρέωση, και
 3. στο πλαίσιο προάσπισης των έννομων συμφερόντων της Εταιρείας μας 

Ειδικότερα, σε περιπτώσεις ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα), η Εταιρεία μας τα επεξεργάζεται 

ΑΡΘΡΟ 6 – Σκοποί Επεξεργασίας

Η Εταιρεία μας προβαίνει στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων ειδικών κατηγοριών, για τους ακόλουθους σκοπούς.

 1. Για την παροχή υπηρεσιών υγείας (διενέργεια ιατρικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων) και την διαχείριση του ιατρικού φακέλου σας για τις παρασχεθείσες από την Εταιρεία, υπηρεσίες υγείας: το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνεται στον ιατρικό σας φάκελο, περιλαμβανομένων του ιατρικού ιστορικού σας, των αποτελεσμάτων ιατρικών εξετάσεων, γνωματεύσεων ιατρών, φαρμακευτικής αγωγής κ.λπ.
 2. Για την επικοινωνία μας μαζί σας.
 3. Για την συμμόρφωσή μας με την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία, τη νομοθεσία για την υγεία και λοιπές κανονιστικές υποχρεώσεις μας
 4. Για την συμμόρφωσή μας με νομικές διαδικασίες και δικαστικές αποφάσεις και για να απαντούμε σε αιτήματα από δημόσιες αρχές.
 5. Για την υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων και αξιώσεών μας προκειμένου να προστατεύσουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας.

ΑΡΘΡΟ 7 – Πολιτική σχετικά με τα Cookies

Η Εταιρεία μας εγγυάται τον σεβασμό του ιδιωτικού απορρήτου των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας (www.iasis-med.gr ) κατά την περιήγησή τους σε αυτήν. Στο πλαίσιο αυτό, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι σχετικά με τα Cookies:

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί «Cookies», ήτοι λογισμικό η εγκατάσταση του οποίου της παρέχει τη δυνατότητα να συλλέξει πληροφορίες μεταξύ άλλων για τη χρήση των κοινωνικών δικτύων από το χρήστη, για τις προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ),  Τα ανωτέρω στοιχεία η Εταιρεία θα μπορεί στην συνέχεια να τα χρησιμοποιήσει για λόγους  επικοινωνίας, στατιστικής και ιστορικής ανάλυσης προς την περαιτέρω  βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης του χρήστη και τη βελτίωση της δομής και του περιεχομένου του ιστότοπου της Εταιρείας. Τα «Cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες.  Με την αποδοχή των παρόντων όρων, ο χρήστης δηλώνει ρητώς ότι έχει αναγνώσει και κατανοήσει πλήρως τις ειδικότερες προϋποθέσεις και όρους που αφορούν την εγκατάσταση, λειτουργία και σκοπό που εξυπηρετούν τα Cookies και σε συνέχεια αυτών παρέχει την ειδική, ρητή, ελεύθερη και ενημερωμένη συγκατάθεσή του για την εγκατάσταση των Cookies, την συλλογή των προσωπικών του δεδομένων που ειδικότερα αναφέρθηκαν ανωτέρω και την χρησιμοποίησή τους από την εταιρεία προκειμένου να βελτιστοποιήσει την εμπειρία πλοήγησης. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να ανακαλέσει την ανωτέρω συγκατάθεση ή/και να προβεί σε απενεργοποίηση των σχετικών ρυθμίσεων για την εγκατάσταση  των Cookies. Τα Cookies που αποθηκεύονται από την Εταιρεία είναι τα ακόλουθα: 

Απολύτως απαραίτητα Cookies Αυτά τα Cookies είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας μας. Σας επιτρέπουν να πλοηγείστε στην Ιστοσελίδα και να απολαμβάνετε τις λειτουργίες της. Για πόσο διάστημα παραμένουν αυτά τα Cookies στον υπολογιστή σας?
1 year
Επίμονα/μόνιμα (Persistent)
Παραδείγματα χρησιμοποιούμενων Cookies: – PHP language application cookieDrupalvisitorcookie_consentDrupaltabledrag.show.weightSSL 
Cookies απόδοσης Αυτά τα Cookies χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της απόδοσης και παρέχουν συγκεντρωτικά και συνεπώς ανώνυμα δεδομένα για τη χρήση της ιστοσελίδας και άλλων ιστοσελίδων. 

Για πόσο διάστημα παραμένουν αυτά τα Cookies στον υπολογιστή σας?

Κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) και επίμονα/μόνιμα (Persistent)

Παραδείγματα χρησιμοποιούμενων Cookies:
Google AnalyticsACCOUNT_CHOOSERCONSENTGALXGAPSGMAIL_RTTGUEST_LANGUAGE_IDJSESSIONIDNIDSCAGaGat_utma_utmcutmz
Cookies λειτουργικότητας – Τρίτου μέρους (Third Party) Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν/αναφέρουν την απόδοση της ενσωματωμένης στην Ιστοσελίδα λειτουργικότητας  Για πόσο διάστημα παραμένουν αυτά τα cookies στον υπολογιστή σας?
1month
Κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) και επίμονα/μόνιμα (Persistent)

Παραδείγματα χρησιμοποιούμενων cookies:

Fantastic-facet-2

Cookies κοινωνικών δικτύων (Social Media/Sharing cookies) – Τρίτου μέρους (Third party) Αυτά τα cookies παρέχουν πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα και δύναται να συγκεντρώσουν προσωπικές πληροφορίες/δεδομένα σε σχέση με την χρήση που κάνετε στα δίκτυα αυτά. 

Για πόσο διάστημα παραμένουν αυτά τα cookies στον υπολογιστή σας?

Κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) και επίμονα/μόνιμα (Persistent) 

Παραδείγματα χρησιμοποιούμενων cookies:
 – Facebook
 – Twitter
  – YouTube
 – Instagram
 

Οι περισσότεροι browsers εξηγούν πως μπορείτε να σταματήσετε να αποδέχεστε νέα cookies, πως θα ενημερωθείτε όταν λαμβάνετε ένα νέο cookie, και πως θα απενεργοποιήσετε τα υπάρχοντα cookies. Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς να διαχειριστείτε τα cookies στο browser, παρακαλώ ανατρέξτε στα ακόλουθα λινκ (ως έχουν ως διευθύνσεις URL κατά την τρέχουσα ενημέρωση της παρούσας Πολιτικής, το περιεχόμενο των οποίων ενδέχεται να τροποποιείται):

Internet Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 
Firefox 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el&co=GENIE.Platform=Desktop

Safari

 https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=en_US
 
Σε περίπτωση που τα Cookies απενεργοποιηθούν από το χρήστη, είναι πιθανό να μη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργικότητες του δικτυακού μας τόπου.

ΑΡΘΡΟ 8 – Αποποίηση Ευθύνης για Ιστότοπους Τρίτων

Στον ιστότοπο της Εταιρείας πιθανόν να παρέχονται σύνδεσμοι, οι οποίοι ανακατευθύνουν τον επισκέπτη σε ιστότοπους τρίτων. Η Εταιρεία δεν ελέγχει τους εν λόγω ιστότοπους τρίτων και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο που αναρτάται σε αυτούς. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου τρίτων ή για το περιεχόμενο των ιστότοπων τρίτων.

ΑΡΘΡΟ 9 – Διαβίβαση σε Τρίτους

Είναι πιθανόν η Εταιρεία να διαβιβάζει τα ανωτέρω δεδομένα σε τρίτους, ιδίως όταν αυτό προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία ως υποχρέωση της ή, εναλλακτικά, σύμφωνα με τις εγγυήσεις που προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία. Στις περιπτώσεις αυτές, ενημερώνει επαρκώς τα υποκείμενα των δεδομένων προτού προβεί στην εν λόγω διαβίβαση.

Σε περίπτωση κατά την οποία η διαβίβαση αφορά σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ),  η Εταιρεία οφείλει να ελέγχει εάν:

 • Η Επιτροπή έχει εκδώσει σχετική απόφαση επάρκειας για την τρίτη χώρα προς την οποία θα γίνει η διαβίβαση.
 • Τηρούνται οι κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό για τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών.

Σε διαφορετική περίπτωση, η διαβίβαση προς τρίτη χώρα απαγορεύεται και η Εταιρεία δεν μπορεί να διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προς αυτή, εκτός εάν ισχύει κάποια από τις ειδικές παρεκκλίσεις που προβλέπει το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο.

ΑΡΘΡΟ 10 – Χρονικό Διάστημα Διατήρησης Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο άσκησης της δραστηριότητάς μας, διατηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας, μετά την παρέλευση του οποίου τα δεδομένα διαγράφονται από τα αρχεία της Εταιρείας, εκτός εάν προβλέπεται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία διαφορετική περίοδος διατήρησης.

Συγκεκριμένα, τα δεδομένα υγείας σας θα διατηρηθούν στα αρχεία μας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα στον Ν 3418/2015, σύμφωνα με τον οποίο, υποχρεούμεθα να διατηρούμε τα δεδομένα σας για τουλάχιστον 10 χρόνια μετά την τελευταία σας επίσκεψη στην περίπτωση της διάγνωσης και για 20 χρόνια σε κάθε άλλη περίπτωση. Ως προς τα λοιπά προσωπικά σας δεδομένα, τα διατηρούμε τουλάχιστον για όσο διάστημα απαιτείται, σύμφωνα με την νομοθεσία, για να συμμορφωθούμε με την εν λόγω υποχρέωση.  

ΑΡΘΡΟ 11 – Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Εταιρεία, πέραν της απαρέγκλιτης τήρησης του δικηγορικού απορρήτου,  φροντίζει, ώστε τα υποκείμενα των δεδομένων να μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει η κείμενη νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά είναι τα ακόλουθα:

 1. Το Δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης στα δεδομένα.
 2. Το Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων.
 3. Το Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων.
 4. Το Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων
 5. Το Δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των δεδομένων
 6. Το Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Σε περίπτωση που προβλέπεται από τον ΓΚΠΔ, η Εταιρεία μας μπορεί να αρνηθεί να ικανοποιήσει  αίτημά σας, σχετικό με τα προσωπικά σας δεδομένα.

ΑΡΘΡΟ 12 – Άσκηση των δικαιωμάτων σας

Σε περίπτωση που θέλετε να ασκήσετε τα απορρέοντα από την υφιστάμενη νομοθεσία δικαιώματά σας, κατά τα ανωτέρω, μπορείτε να υποβάλλετε το αίτημά σας  με οποιονδήποτε τους κάτωθι τρόπους, απευθυνόμενοι στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρείας.

:

Μέσω ταχυδρομείου: Αγίας Παρασκευής 2 Ν. Μάκρη 19005

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@iasis-med.gr

Επιπλέον, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμα ή έννομη υποχρέωση της Εταιρίας μας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα ν’ απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή ήτοι, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) (www.dpa.gr). 

Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ: +302106475600
Φαξ:+302106475628
E-mail: contact@dpa.gr

ΑΡΘΡΟ 13 – Επικαιροποίηση της Πολιτικής Προστασίας

Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά καιρούς και κατά την κρίση της. Επικαιροποιημένες εκδόσεις της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θα αναρτώνται στον ιστότοπο της Εταιρείας μας με ένδειξη ημερομηνίας. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

     

Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα περιγράφει πώς η «ΙΑΣΙΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ» θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο της σχέσης εργασίας που συνάπτει μαζί σας. 

 

 1. Σκοποί της επεξεργασίας

 

Η ΙΑΣΙΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα της Αντισυμβαλλόμενης αποκλειστικά για συγκεκριμένους σκοπούς, που περιλαμβάνουν: α) την γενική διαχείριση του προσωπικού (π.χ., αξιολόγηση απόδοσης) , στο πλαίσιο της προσηκούσης εκτέλεσης της σύμβασης εργασίας, αλλά και της εξυπηρέτησης των εννόμων συμφερόντων της, καθώς και β) την συμμόρφωση με υποχρεώσεις, που απορρέουν από τη νομοθεσία, όπως φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές (π.χ., παρακράτηση φόρου, καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, κλπ).

 

 1. Προσωπικά Δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία

 

Η ΙΑΣΙΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ Συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα (“Προσωπικά Δεδομένα“) της Αντισυμβαλλόμενης απευθείας από την ίδια, όταν υποβάλλει αίτηση για κάποια θέση στη ΙΑΣΙΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ, αλλά και κατά την διάρκεια της εργασίας της στη ΙΑΣΙΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν:

 

 • το όνομά , πιθανόν ένα όνομα χρήστη και κωδικό
 • το φύλο
 • το βιογραφικό 
 • την ηλικία/ημερομηνία γέννησης
 • την οικογενειακή  κατάσταση/ιστορικό
 • στοιχεία εξαρτώμενων μελών
 • τις αξιολογήσεις 
 • στοιχεία του τραπεζικού  λογαριασμού 
 • στοιχεία του συνταξιοδοτικού  προγράμματος
 • το ακαδημαϊκό  ιστορικό
 • την διεύθυνση του σπιτιού , διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό τηλεφώνου
 • τις επαγγελματικές συστάσεις
 • το διαβατήριό / στοιχεία ταυτότητας
 • το καθεστώς μετανάστευσης και, εάν είναι σχετικό στην περίπτωσή της, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη άδειας εργασίας και άδειας διαμονής

 

 1. Νομικές βάσεις για την επεξεργασία

 

Επεξεργαζόμαστε αυτά τα προσωπικά δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:

 

 • α) Για σκοπούς που απαιτούνται από τον νόμο:
  • Την συμμόρφωση με υποχρεώσεις, που απορρέουν από τη νομοθεσία, όπως φορολογικές, ασφαλιστικές και εργατικές (π.χ., έκδοση αποδεικτικών μισθοδοσίας, παρακράτηση φόρου, σύνδεση με ασφαλιστικές εταιρείες, κλπ.)
  • Σε απάντηση ερωτημάτων από τις νόμιμες αρχές κατά την διεξαγωγή έρευνας (π.χ., σε περίπτωση κοινωνικής επιθεώρησης).

  

β) Για την προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης εργασίας 

 

 • γ) Για την εξυπηρέτηση εννόμων συμφερόντων της ΙΑΣΙΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ και συγκεκριμένα:
  • Τη διεξαγωγή αξιολογήσεων
  • Την παρακολούθηση υπολογιστή, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και χρήσης διαδικτύου για να αποτραπεί, διερευνηθεί και/ή αναφερθεί απάτη, τρομοκρατία, παραπλάνηση, περιστατικά ασφαλείας ή έγκλημα, σύμφωνα με τον εφαρμοστέο νόμο
  • διερεύνηση τυχόν υποβληθεισών παραπόνων από εσάς ή άλλους, 
  • Σε σχέση με νομικές διεκδικήσεις, κανονιστική συμμόρφωση, ρυθμιστικούς και διερευνητικούς σκοπούς, όπως τυχόν απαιτείται (συμπεριλαμβανομένης της γνωστοποίησης τέτοιων πληροφοριών σε σχέση με νομικές ή δικαστικές διαδικασίες) 
 1. Ανάκληση συναίνεσης ή με άλλο τρόπο ένσταση κατά της άμεσης προώθησης 

 

Σε κάθε περίπτωση που η ΙΑΣΙΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ χρειάζεται την συναίνεσή της Αντισυμβαλλόμενης, η Αντισυμβαλλόμενη θα έχει πάντα την δυνατότητα να ανακαλέσει αυτήν την έγκριση, παρόλο που ενδεχομένως η ΙΑΣΙΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ να έχει και άλλους νόμιμους λόγους για την επεξεργασία των δεδομένων της Αντισυμβαλλόμενης, για άλλους σκοπούς, όπως αυτούς που αναφέρονται παραπάνω.

 

 

 1. Παραλήπτες, ή κατηγορίες παραληπτών;

 

Τα Προσωπικά Δεδομένα της Αντισυμβαλλόμενης δεν θα κοινοποιηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο εκτός από:

 

 • τρίτους παρέχοντες υπηρεσίες, οι οποίοι θα επεξεργαστούν Προσωπικά Δεδομένα για λογαριασμό της ΙΑΣΙΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω. Αυτοί οι τρίτοι περιλαμβάνουν τις αρμόδιες φορολογικές και ασφαλιστικές Αρχές, τον εξωτερικό λογιστή (για ενέργειες λογιστικής και τήρησης βιβλίων), κλπ), εξωτερικό συνεργάτη σε θέματα υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων, 

 

 • δικαστήρια, (διαιτητικές) επιτροπές, κυβερνητικές αρχές και/ή λειτουργούς επιβολής του νόμου εάν απαιτείται για τους ανωτέρω σκοπούς, εάν επιβάλλεται από τον νόμο ή εάν είναι αναγκαίο για την έννομη προστασία  των νομίμων δικαιωμάτων της ΙΑΣΙΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους 1. Ασφάλεια

 

Η ΙΑΣΙΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ εγγυάται ότι εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέσα προκειμένου να διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων της Αντισυμβαλλόμενης . 1. Δικαιώματα Υποκειμένου Δεδομένων

 

α) Σύμφωνα με την νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 (“GDPR“), τον Ν.4624/2019 καθώς και κάθε νομοθεσία και/ή κανονισμό που τον εφαρμόζει ή δημιουργήθηκε σύμφωνα με τον GDPR, ή τροποποιεί, αντικαθιστά ή ενοποιεί οποιαδήποτε από αυτές τις πράξεις,  καθώς και κάθε άλλη εθνική εφαρμοστέα νομοθεσία σχετική με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και το ιδιωτικό απόρρητο που ενδεχομένως υπάρχει στην ισχύουσα νομοθεσία, αναγνωρίζονται διάφορα δικαιώματα, τα οποία μπορεί η Αντισυμβαλλόμενη, κατ’ αρχήν, να ασκήσει χωρίς χρέωση, πλην νομοθετικών εξαιρέσεων. Πιο συγκεκριμένα, η Αντισυμβαλλόμενη έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 

 • δικαίωμα πρόσβασης, ελέγχου και διόρθωσης των Προσωπικών Δεδομένων της. Ενδεχομένως να δικαιούστε να ζητήσετε από τη ΙΑΣΙΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ αντίγραφο των πληροφοριών της, για να τις ελέγξει ή να τις διορθώσει
 • δικαίωμα διαγραφής:  δικαίωμα διαγραφής όλως των Προσωπικών Δεδομένων που έχει επεξεργαστεί η ΙΑΣΙΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ σε περίπτωση που δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους αρχικά η ΙΑΣΙΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ τα συνέλλεξε ή τα επεξεργάστηκε
 • δικαίωμα ένστασης ή περιορισμού της επεξεργασίας: υπό ορισμένες συνθήκες που περιγράφονται στην νομοθεσία προστασίας δεδομένων, η Αντισυμβαλλόμενη μπορεί να αιτηθεί περιορισμό της επεξεργασίας ή να ασκήσει ένσταση κατά της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων της, και
 • δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων: έχει το δικαίωμα να λάβει τα επεξεργασμένα Προσωπικά Δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας 

 

β) Αυτά τα δικαιώματα μπορεί να περιορισθούν, για παράδειγμα, εάν η ικανοποίηση του αιτήματός σας θα αποκάλυπτε προσωπικά δεδομένα άλλου προσώπου, ή εάν μας ζητήσετε να διαγράψουμε πληροφορίες που υποχρεούμαστε εκ του νόμου να διατηρήσουμε ή έχουμε ισχυρό έννομο συμφέρον για την διατήρησή τους. 

 

 γ) Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας ή ερωτήματος για τον σκοπό και τρόπο συλλογής ή επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της αντισυμβαλλόμενης, η αντισυμβαλλόμενη θα έχει το δικαίωμα να εγείρει το ζήτημα αυτό απέναντι στη ΙΑΣΙΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ, απευθυνόμενη στην Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΙΑΣΙΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ, κυρία Ασπασία Μαυρομάτη

 

δ) Για τυχόν ανεπίλυτες ανησυχίες, μπορείτε να υποβάλλετε παράπονο στην αρχή προστασίας δεδομένων στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων: 

 

Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ: +302106475600
Φαξ:+302106475628
E-mail: contact@dpa.gr 1. Περίοδος διατήρησης των δεδομένων

 

 Στις περιπτώσεις που η ΙΑΣΙΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα  σχετικά με σχέση εργασίας, το κάνει για όσο διάστημα η αντισυμβαλλόμενη παραμένει υπάλληλος της ΙΑΣΙΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ και για πέντε έτη μετά την λήξη της σχέσης.

 

Στις περιπτώσεις που η ΙΑΣΙΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα με την συναίνεσή της αντισυμβαλλόμενης , επεξεργάζεται τα δεδομένα μέχρι η αντισυμβαλλόμενη να ζητήσει να σταματήσει και για μια σύντομη περίοδο μετά από αυτό (όσο χρειάζεται προκειμένου να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά της). Επίσης, διατηρεί αρχείο του γεγονότος ότι της ζητήθηκε η παύση της επεξεργασίας δεδομένων επ’ αόριστον.

 

Σε περιπτώσεις που η ΙΑΣΙΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λόγους ασφαλείας (πληροφορικής – ΙΤ), τα διατηρεί για ένα έτος. 

 

Σε περιπτώσεις που η ΙΑΣΙΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σε σχέση με την εκπλήρωση μιας σύμβασης, διατηρεί τα δεδομένα για 5 έτη από την τελευταία επαφή της αντισυμβαλλόμενης με τη ΙΑΣΙΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ.

 

Σε περιπτώσεις που η ΙΑΣΙΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο συμμόρφωσης με φορολογικές υποχρεώσεις ή υποχρεώσεις που απορρέουν από την νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης, τα διατηρεί μέχρι να συμπληρωθεί η δεκαετής παραγραφή των σχετικών υποχρεώσεων και για ένα (1) επιπλέον  έτος μετά από αυτό το σημείο.

 

Σε περιπτώσεις που η ΙΑΣΙΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο μιας αγωγής που σχετίζεται με την εργασιακή σχέση, τα διατηρεί μέχρι να εξαντληθούν όλα τα μέσα προσφυγής και/ή μέχρι να συμπληρωθεί η παραγραφή τους και για πέντε (5) έτη μετά από αυτό το σημείο.